Ngày 18/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; thành viên Ban Phát triển ấp, khóm và một số cá nhân tiêu biểu ở ấp, khóm trên địa bàn xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự.

                                                                              Đại biểu tham dự tập huấn

Đối với công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Mặt trận các cấp phối phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-LN, ngày 02/3/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ban An toàn giao thông tỉnh về việc “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổng kết và đề ra Chương trình phối hợp giai đoạn tới; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông với chủ đề Năm an toàn giao thông năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm giảm tai nạn giao thông từ 05 – 10% số vụ, số người chết, bị thương; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng,… gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt tập trung vào các đối tượng là thanh, thiếu niên. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và những người có uy tín trong cộng đồng tham gia vận động toàn dân xây dựng “Văn hóa giao thông”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về An toàn giao thông theo Kế hoạch số 200/KH-MTTQ-BTT ngày 30/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2023. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ tiền của, vật chất để xây dựng và duy trì, bảo dưỡng các công trình giao thông, phục vụ việc đi lại an toàn của Nhân dân,…

Trúc Hằng