Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai chương trình phòng, chống tội phạm; mua bán người và phong trào toàn dân bảo vê an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn hệ thống Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan cùng cấp triển khai thực hiện. Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, chủ trì phối họp với các tồ chức thành viên, nhất là người cao tuổi, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong khu dân cư, tuyên truyền rộng rãi đến cộng đông dân cư, mọi người, mọi nhà về phòng, chống tội phạm; mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017.

Việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm; mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau là một trong những nhiệm vụ chính trị thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm; mua bán người; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, các hành vi mua bán người; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tô quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần kiềm chế tội phạm, phòng, chống mua bán người và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Mai Thành