Thực hiện chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2014 -2019,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh 6 bước tiến hành xây dựng và nhân rộng mô hình.


Mô hình Cổng an ninh trật tự góp phần ổn định an ninh, trật tự đang được các địa phương triển khai, nhân rộng.


Theo đó, việc xây dựng và nhân rộng mô hình gồm có 6 bước. Bao gồm: lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình; khảo sát thực trạng; tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình và tìm nguyên nhân; tổ chức hội nghị triển khai và tổ chức tập huấn tại cấp xã; nội dung thực hiện tại các điểm chỉ đạo gồm hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động khác, lực lượng tuyên truyền, vận động ở khu dân cư, tên gọi các mô hình và ban hành quyết định công nhận mô hình; sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức nhân rộng các mô hình. Ngoài ra, ở mỗi bước còn hướng dẫn cụ thể về điều kiện chọn địa bàn xây dựng, nội dung, hình thức, thành phần khảo sát và một số nội dung tham khảo khác.

Mục đích của việc xây dựng mô hình nhằm tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình chỉ đạo điểm do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban công tác Mặt trận trong tỉnh đã xây dựng trong thời gian qua; tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả, chất lượng các mô hình, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện, thông qua đó làm nồng cốt cho phong trào và rút kinh nghiệm cho quá trình tiếp tục tổ chức triển khai và nhân rộng trên địa bàn; thông qua công tác chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình tại địa bàn dân cư góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, tăng cường đồng thuận xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh
.

Mai Thành