Ngày 09/5/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hội nghị hướng dẫn xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật ở cộng đồng dân cư năm 2017 cho đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trên địa bàn huyện U Minh, cán bộ dân chính ấp và một số hộ dân ấp 8 tại đơn vị chỉ đạo điểm xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những kỹ năng, nội dung cơ bản trong công tác tuyên truyền về truyền thống đoàn kết yêu nước gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ trương, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Đề án 04/ĐA-MTTW ngày 28/2/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Mai Thành