Ngày 16/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; thành viên Ban Phát triển ấp, khóm và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đối với công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, Mặt trận các cấp phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi thành viên trong từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tiếp tục vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen, tập quán việc mai táng sang hỏa táng, bảo đảm vệ sinh môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống hằng năm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp huyện và cấp xã; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường để nhân dân biết và giám sát. Trọng tâm ưu tiên giám sát việc thu gom, xử lý chất thải của các địa phương; giám sát các dự án đang gây ô nhiễm môi trường; giám sát những điểm nóng, bức xúc và việc xử lý vi phạm về môi trường, hoạt động khai thác tài nguyên trái quy định. Đẩy mạnh toàn diện việc thực hiện Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” theo các nội dung, mục tiêu và giải pháp đã được thể hiện trong Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trúc Hằng