Sáng ngày 28/6/2023, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã tích cực vận động, động viên tinh thần đồng bào Khmer, sư sãi trong việc phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt các hoạt động của chính quyền, đoàn thể và các hoạt động xã hội ở địa phương; củng cố an ninh quốc phòng, cảnh giác trước mọi âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; đẩy mạnh công tác dạy và học chữ Khmer. Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, vận động đồng bào đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đóng góp quỹ khuyến học, hiến đất xây trường học, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tích cực vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó nhiều ấp, khóm, ngôi chùa được công nhận là cơ sở văn hóa.

Tích cực đổi mới nhiều nội dung, phương thức hoạt động của Hội, đã có sự tiến bộ, đóng góp nhiều nội dung quan trọng trong vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, là trung tâm đoàn kết các vị sư sãi và achar, đồng bào Khmer trong tỉnh, Hội đã góp phần tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu tại Đại hội

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Sau Đại hội này, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh củng cố, tăng cường tập hợp lực lượng hoạt động theo tôn chỉ, mục đích. Tin tưởng các vị thành viên trong Ban Chấp hành được Đại hội suy cử với uy tín, năng lực, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đoàn kết một lòng sẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà.

Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI suy cử Ban Chấp hành gồm 29 vị, Ban Thường trực 07 vị, Hòa thượng Thạch Hà được suy cử làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 06 tập thể, cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội trong thời gian qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Khởi trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích tại Đại hội