Sáng ngày 04/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn tổ chưc Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội Đồng nhân dân huyện Năm Căn khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với 02 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ông Nguyễn Minh Sơn và ông Lê Hoàng Điểm, đồng chủ trì Hội nghị.

Đại biểu biểu quyết về thành phần, số lượng, cơ cấu của người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử bầu vào HĐND huyện là 60 người. Trong đó, gồm đại biểu đang công tác tại các cơ quan Đảng là 09 đại biểu, chiếm tỷ lệ 15%; đại biểu đang công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội là 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ 8,33%; đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện là 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1,67%; đại biểu đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước là 10 đại biểu, chiếm tỷ lệ 16,67%; đại biểu đang công tác tại các lực lượng vũ trang là 04 đại biểu, chiếm tỷ lệ 6,67%; đại biểu các đơn vị sự nghiệp là 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ 5%; đại biểu các tôn giáo, dân tộc, sản xuất kinh doanh và các cá nhân tiêu biểu là 07 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,67% và đại biểu đang công tác tại các xã, thị trấn Năm Căn là 21 đại biểu, chiếm tỷ lệ 35% (theo sự phân bổ đó, tỷ lệ đại biểu có cơ cấu kết hợp gồm: 23 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 38,33%; 10 đại biểu trẻ tuổi, chiếm tỷ lệ 16,67 %; 07 đại biểu ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 11,67%; 01 đại biểu dân tộc, chiếm tỷ lệ 1,67% và 01 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 1,67%)

Qua thảo luận, 100% các đại biểu cơ bản thống nhất về thành phần, số lượng, cơ cấu của người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, hội nghị thống nhất phản ánh một số ý kiến của các đại diện tổ chức thành viên tại hội nghị trình Thường trực Hội đồng nhân huyện xem xét và có điều chỉnh cụ thể cho phù hợp để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng quy trình./.

Tài Nguyên