Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Cà Mau vừa triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.
 

Mẫu mã, chất lượng hàng Việt ngày càng cao, đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng trong nước.


Theo đó, những nội dung trọng tâm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 bao gồm: tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, đưa hàng Việt về nông thôn; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tôn vinh “Sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu vì người tiêu dùng” và giải thưởng “Hàng hóa, dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng Việt Nam”. Phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh đánh giá sự hài lòng của người tiêu dùng và tổ chức công bố, giới thiệu thông tin đối với sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt; phối hợp các cơ quan liên quan giám sát, xử lý tình trạng hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái nhãn mác. Nâng cao vai trò, trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với báo, đài tuyên truyền về cuộc vận động với các hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời phản ánh, tuyên truyền các mô hình, điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưỏng ứng tham gia Cuộc vận động, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hoá Việt và một số nội dung trọng tâm khác.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 nhằm tiếp tục tăng cường quán triệt các chủ trương, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần ổn định, phát triển kinh tế trong tỉnh.

Mai Thành